NL EN

Onze werkwijze


MentorProgramma Friesland is voor deelnemers van 5 partnerinstellingen in Friesland: Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool, waarbij studenten gekoppeld worden aan rolmodellen uit een vervolgstudie of het bedrijfsleven / werkveld. De activiteiten worden ook ingezet ten behoeve van VMBO jongeren in de provincie. Hierdoor is de doorlopende leerlijn VMBO - MBO - HBO compleet.

MentorProgramma Friesland is een aanvulling op de studieloopbaanbegeleiding op scholen en stelt haar diensten beschikbaar voor jongeren in Friesland. Hierdoor kan het programma preventief in plaats van probleemoplossend werken. Jongeren horen over de mogelijkheid van mentoring via hun docent, begeleider of door een voorlichting van mentees en studentmentoren. Naar eigen inzicht, behoefte en keuze, melden ze zich aan voor een mentorrelatie. Uitgangspunt is dat de student (ook mentee genoemd) iets zoekt en de mentor iets te bieden heeft. MentorProgramma Friesland zoekt samen met beide partijen naar de beste koppeling tussen "vraag en aanbod". Na het kennismakingsgesprek maken de mentee en de mentor eigen afspraken over de frequentie en inhoud van de ontmoetingen. MentorProgramma Friesland steunt de mentor tijdens de contactperiode met de mentee. Er vinden ook informele en inhoudelijke bijeenkomsten plaats voor de mentoren om kennis te maken met elkaar en om ervaringen uit te wisselen.


koppelingEen eigen methodiek


MentorPogramma Friesland heeft een methodiek ontwikkeld met een brede toepassing in het beroepsonderwijs, gericht op rolmodelschap, ambities, doorstroom en activiteiten door en voor jongeren.

Het programma gaat uit van de vraag van de jongere, en de kracht in de mens. Keer op keer zoekt het programma naar de vraag, en de vraag achter de vraag bij de jongeren: wat wil je bereiken, wat wil je leren, en wie heb je daarbij nodig in je netwerk? De koppelingen gebeuren op basis van die vraag, en op basis van de eigen, unieke levens- en werkervaring van de mentoren. Dus niet op basis van etniciteit, beroepsrichting of niveau, maar op basis van uniciteit en authenticiteit in de mens. Niet de organisatie maar de mens staat centraal. In alle situaties staat het praten MET de mensen in plaats van OVER hen centraal, of het nu om jongeren, bedrijven, directie, ambtenaren of geldschieters gaat.

Het programma heeft een zakelijke uitstraling en zet netwerken voorop. Bij het netwerken in het bedrijfsleven / werkveld doen jongeren het verhaal, bij het netwerken in het onderwijs zijn het de (student)mentoren. Bij ontwikkelingen en activiteiten betrekt het programma de partners en stakeholders bij het proces en de product, zodat degene ontstaat waar behoefte aan is.

Mentoring is een krachtige begeleidingsinstrument, en het MentorProgramma Friesland introduceert die vanuit een krachtige omgeving voor de jongeren: het onderwijs. Het beroepsonderwijs is de onderliggende structuur van het programma dat zorgt voor basisfinanciering en inbedding. (V)MBOs en HBOs werken samen in het MentorProgramma Friesland, waardoor jongeren die van opleiding veranderen of doorstromen naar vervolgopleidingen, hun mentor kunnen behouden. De gezamenlijkheid van onderwijsintellingen geeft het programma een sterke uitstraling naar overheid, bedrijfsleven en politiek in de regio.

Deze methodiek heeft de volgende waarden centraal gesteld:

waarden2
nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall